حداکثر حجم آب موثر : 8 لیتر
                                                                             حداقل حجم آب موثر : 5 لیتر

                                                                            میزان تخلیه آب در حالت حداقل : 5 لیتر
                                                                            میزان تخلیه آب در حالت حداکثر : 7.6 لیتر


                                                                            زمان تخلیه 7.6 لیتر آب در 8 ثانیه
                                                                            زمان تخلیه 5 لیتر آب در 5 ثانیه
                                                                            زمان آبگیری هر لیتر 4 ثانیه
                                      
                                                            
عرض 16 سانتیمتر   ارتفاع 31 سانتیمتر   طول : 46 سانتیمتر